Stichting Projecten in Nepal


De Stichting Projecten in Nepal heeft ten doel:

 • het bevorderen van daadwerkelijke verbetering van de inkomens- leef-, woon-en werksituatie en de gezondheid in Nepal woonachtige individuele personen, gezinnen en groepen mensen, alles in de meest ruime zin van het woord;
 • het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan de verbetering van onderwijs en milieu in Nepal;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • de stichting beoogt nadrukkelijk niet het maken van winst.

De Stichting Projecten in Nepal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met:

 •  bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 •  bijdragen van hen, die in wier belang de stichting werkzaam is;
 •  subsidies;
 •  erfelijke verrijkingen, schenkingen en contributies;
 •  opbrengsten van activiteiten (o.a. markten) van de stichting;
 •  alle andere wettige inkomsten.

Secretariaat:
Heernisseweg 19
4461 PR Goes
Nederland
e-mail: projectennepal@zeelandnet.nl
Facebook: http://facebook.com/StichtingProjecteninNepal
Bank (Rabo):
IBAN: NL70RABO0309161851 ten name van: Stichting Projecten in Nepal
BIC: RABONL2U

Stichting Projecten in Nepal is:
opgericht door Anja Meerman en Sjef van den Broek op 1 april 2016.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland op 4 april 2016 onder dossiernummer 65729501. RSIN 856234461. Vestigingsplaats: Goes

Organisatie
Samenstelling van het bestuur per 8 maart 2024:

 • Sjef van den Broek, voorzitter
 • Anja Meerman – van de Repe, penningmeester, secretaris
 • Peter Kemp, bestuurslid

Samenstelling adviseurs van het bestuur per 8 maart 2024:

 • Annette Kemp
 • Heleen van Vlaardingen
 • Niek Meerman
 • Toob Meerman

Stichting Projecten in Nepal beschikt over een vergoedingenreglement voor Bestuursleden en Adviseurs

Statuten
De statuten zij op 1 april 2016 getekend door Anja Meerman en Sjef van den Broek in het bijzijn van notaris Marianne Heuvelmans van de Notariswinkel te Oost-Souburg.

Beleidsplan
Op 15 april 2024 is het beleidsplan 2024-2028 door Sjef, Anja, Peter, Annette, Heleen, Niek en Toob goedgekeurd. Dit beleidsplan kunt u hier lezen.

ANBI

Op 16 augustus 2016 is Stichting Projecten in Nepal aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met terugwerkende kracht tot 1 april 2016.

Voordelen ANBI-status
Nu Stichting Projecten in Nepal een ANBI is, betekent dit dat giften van donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.

anbi_logo[1]       images[1]